HARAYA 2021

Palawakin and imahinasyon. Padaluyin ang sining.

Bilang mga alagad ng sining, mahalaga para sa mga mag-aaral ng UP Kolehiyo ng Arkitektura ang maibahagi ang kanilang obra sa publiko. Ito ay upang mapalawak ang kanilang tagapanood at tagapakinig, at magsilbing lugar para sa diskusyon at nakatutulong na mga puna. Sa ilang dekadang isinagawa ang HARAYA, patuloy itong nagsilbing entablado para sa ipagmalaki ng mga mag-aaral ang kanilang likha.

Ipinagbunyi nito ang pagunlad ng mga mag-aaral ng Kolehiyo bilang mga Arkitekto ng Bayan Para sa Bayan.

Lumikha ng art installation ang Architecture Student Council noong HARAYA 2016 gamit ang mga makukulay na payong.

Ngunit lubos na binago ng pandemyang COVID-19 ang pagdiriwang ng 2020 at ng mga sumunod pang mga HARAYA. Dahil ipinagbawal ang pagtitipon at pagsagawa ng selebrasyon at pagtatanghal, ang dating pisikal na pagtatanghal ng mga obra sa Kolehiyo ay naging online na eksibit. Bagaman pinilay nito ang mahalagang aspeto ng HARAYA— ang pisikal na tanghal ng mga gawa, binuksan naman nito ang daan sa kung ano pa ang HARAYA.

Ngayong taon, may permanenteng tirahan na ang HARAYA sa online world.

Tignan ang mga likhang mag-aaral ngayong taon sa HARAYA Exhibits tab. Balikan naman ang mga nakaraang eksibit ng HARAYA sa Gallery tab.